มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
ประกาศ
 แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน
ปีที่ประกาศ : ๒๕๕๖

รายละเอียด
 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒)
ปีที่ประกาศ : ๒๕๕๔

รายละเอียด
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายสมชาย เจริญอำนวยสุข))
ปีที่ประกาศ : ๒๕๕๔

รายละเอียด
 ประกาศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการ สค.
ปีที่ประกาศ : ๒๕๕๕

รายละเอียด
 ประกาศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและคำชมเชย(ฉบับที่ ๒)
ปีที่ประกาศ : ๒๕๕๔

รายละเอียด
 ประกาศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและคำชมเชย
ปีที่ประกาศ : ๒๕๕๓

รายละเอียด
 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ปีที่ประกาศ : ๒๕๔๕

รายละเอียด
 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก รายงานจำนวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคาร และสำเนางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ปีที่ประกาศ : ๒๕๔๕

รายละเอียด
 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน และกำหนดแบบใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ปีที่ประกาศ : ๒๕๔๕

รายละเอียด
 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ จดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ปีที่ประกาศ : ๒๕๔๕

รายละเอียด
 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ปีที่ประกาศ : ๒๕๔๕

รายละเอียด
 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ปีที่ประกาศ : ๒๕๔๖

รายละเอียด
 ประกาศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูล พ.ศ.๒๕๔๐ เกี่ยวข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ปีที่ประกาศ : ๒๕๔๐

รายละเอียด
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0