มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์

ยกระดับสถานภาพสตรี สร้างครอบครัวเข้มแข็ง บนพื้นฐานของสังคมแห่งสิทธิ โอกาส และความเสมอภาค ลดการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ "

พันธกิจหลัก

  1. เสนอและพัฒนานโยบาย มาตรการ กฎหมายและกลไกด้าน การพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี รวมทั้งการส่งเสริมความเสมอภาคและเท่าเทียมระหว่างเพศ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
  2. ป้องกัน คุ้มครองพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพ และการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีและครอบครัว
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี ความเสมอภาคระหว่างเพศ ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
  4. พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ภารกิจหลัก

     ตามกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 

     กฏกระทรวงฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานมีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย และการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยการกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ มีความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสังคม และมุ่งสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมศักยภาพของหญิงและชายให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  เสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมของสตรี และส่งเสริมความ   เสมอภาคระหว่างเพศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0