มกราคม 2561
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 6,639
ผู้เข้าชมวันนี้ : 38
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  

โครงสร้าง และ อัตรากำลัง
อธิบดี
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รองอธิบดี
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รองอธิบดี
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กลุ่มตรวจสอบภายใน (4) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (7)
สำนักงานเลขานุการกรม (82) กองส่งเสริม
สถาบันครอบครัว (61)
กองส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ (71)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (47)
สำนักงานเลขานุการกรม(82)
- กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร(11)
- กลุ่มสื่อสารองค์กร(10)
- กลุ่มอำนวยการ(16)
- กลุ่มบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล(18)
- กลุ่มกฎหมาย(7)
- กลุ่มการคลัง และพัสดุ(19)
- กลุ่มงานพัสดุ(0)
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร(0)
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว(61)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป(11)
- กลุ่มมาตรการ และกลไก(11)
- กลุ่มส่งเสริม และพัฒนา(8)
- กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันของครอบครัว(9)
- กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ(8)
- กลุ่มคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ(12)
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (71)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป(10)
- กลุ่มมาตรการกลไก(10)
- กลุ่มคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ(9)
- กลุ่มส่งเสริม และพัฒนา(9)
- กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ(10)
- กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (11)
- กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ(10)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(47)
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ(6)
- กลุ่มแผนงาน และงบประมาณ(8)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป(8)
- กลุ่มนโยบาย และยุทธศาสตร์(8)
- กลุ่มวิจัย และติดตามประเมินผล(7)
- กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ(8)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0