มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,766
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  

โครงสร้าง และ อัตรากำลัง
อธิบดี
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รองอธิบดี
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รองอธิบดี
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กลุ่มตรวจสอบภายใน (4) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (8)
สำนักงานเลขานุการกรม (80) กองส่งเสริม
สถาบันครอบครัว (65)
กองส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ (70)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (50)
สำนักงานเลขานุการกรม(80)
- กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร(10)
- กลุ่มสื่อสารองค์กร(10)
- กลุ่มอำนวยการ(15)
- กลุ่มบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล(16)
- กลุ่มกฎหมาย(7)
- กลุ่มการคลัง และพัสดุ(20)
- กลุ่มงานพัสดุ(0)
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร(0)
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว(65)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป(13)
- กลุ่มมาตรการ และกลไก(11)
- กลุ่มส่งเสริม และพัฒนา(8)
- กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันของครอบครัว(10)
- กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ(8)
- กลุ่มคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ(12)
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (70)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป(12)
- กลุ่มมาตรการกลไก(10)
- กลุ่มคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ(11)
- กลุ่มส่งเสริม และพัฒนา(7)
- กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ(9)
- กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (10)
- กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ(9)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(50)
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ(7)
- กลุ่มแผนงาน และงบประมาณ(8)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป(10)
- กลุ่มนโยบาย และยุทธศาสตร์(7)
- กลุ่มวิจัย และติดตามประเมินผล(7)
- กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ(9)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0