มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  

ผู้บริหาร
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
lertpanya1@owf.go.th , lertpanya1@hotmail.com
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นางพรสม เปาปราโมทย์
นางพรสม เปาปราโมทย์

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
pornsom.pa@owf.go.th
นายวิศิษฐ์ เดชเสน
นายวิศิษฐ์ เดชเสน

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
wisit.de@owf.go.th
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
นางพัชรี อาระยะกุล
นางพัชรี อาระยะกุล

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
patcharee.ar@owf.go.th
นางอัจฉรา พุ่มมณีกร
นางอัจฉรา พุ่มมณีกร

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
achara.pu@owf.go.th , achara9@hotmail.com
นางรัตนา สัยยะนิฐี
นางรัตนา สัยยะนิฐี

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี
rattana.sa@owf.go.th , r_saiyanitee@yahoo.com
นาย กันตพงศ์ รังษีสว่าง
นาย กันตพงศ์ รังษีสว่าง

เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
pattvira.su@owf.go.th, pattviras@hotmail.com
นางถิรวดี พุ่มนิคม
นางถิรวดี พุ่มนิคม

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
thirawadee.ph@owf.go.th
 นาย วิศิษฐ์ ผลดก
นาย วิศิษฐ์ ผลดก

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
bannarat.ke@owf.go.th , bannarat_@hotmail.com
หัวหน้ากลุ่ม/หน่วย
นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง
นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง

หัวหน้ากลุมพัฒนาระบบบริหาร
siriwan.ye@owf.go.th ,siriwan.y@m-society.go.th
นางสาวลลิดา แก้วสุวรรณ
นางสาวลลิดา แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
lalida.ke@owf.go.th , lalida.k@hotmail.com
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0