มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
คู่มือ แนวทางดำเนินงาน
กรอบแนวทางเชื่อมโยง รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เวอรชั่น 2.0

ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
 ดาวน์โหลดเอกสาร
TH e-GIF กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ เวอร์ชั่น 1.1

ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการจัดทำมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (TH e-GIF)

ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง

ที่มา : โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่มา : ศูนย์รับข้อร้องเรียน กองกลาง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารแนวทางการดำเนินงาน ของ สถค. ปี 57

ที่มา : สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน: กระบวนการผลิตและพัฒนางานวิจัย

ที่มา : กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าปกคู่มือการดำเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด)

ที่มา : สค
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการดำเนินงานโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มัสยิด)

ที่มา : สค
 ดาวน์โหลดเอกสาร
กฎหมายในภารกิจของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ฉบับอ้างอิง)

ที่มา : ฝ่ายนิติการ กองกลาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0