มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,766
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
คู่มือเบิกจ่ายเงินรูปแบบ Electronic
ขอนำส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม [4.9 ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรณีเป็นผู้ร่วมงานเป็นบุคคลภายนอก (ตัวอย่าง)]

ที่มา : RAR
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอนำส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม [18 แบบลงทะเบียน]

ที่มา : -
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอนำส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม [17 หนังสือเชิญวิทยากร]

ที่มา : -
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอนำส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม [16 บันทึกข้อความนำส่งใบสำคัญ]

ที่มา : -
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอนำส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม [15 แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ส่งใช้ใบสำคัญ]

ที่มา : -
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอนำส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม [14 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ]

ที่มา : -
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอนำส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม [13 ใบรับรองแทนใบเสร็จ (บก 111) ค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ) ]

ที่มา : -
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอนำส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม [12 ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น ]

ที่มา : -
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอนำส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม [11 ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ]

ที่มา : -
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอนำส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม [10 ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก และ Folio ]

ที่มา : -
 ดาวน์โหลดเอกสาร
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0