มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรม
ประวัติ CIO

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่๒๐๗/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน

ที่มา : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่๑๗๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา : กลุุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่๑๗๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่มา : กลุุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ความต่อเนื่องในการให้บริการ (Network SLA) สำหรับระบบเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5

ที่มา : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0

ที่มา : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ (1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ กำหนดให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการ (SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5)

ที่มา : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 226/2557 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองกลาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สค

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองกลาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0