มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,766
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
งานศึกษา วิจัย สำรวจ
วิจัย พลังครอบครัว : อิทธิพลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
งานวิจัย การพัฒนากลไกการเชื่อมต่อข้อมูลและการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว (2558-2559)

ที่มา : สค. และ สถาบันรามจิตติ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
งานวิจัย เส้นทางสายน้ำนมแม่ : ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่วัยทำงานยุคใหม่ เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน (2558-2559)

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
งานวิจัย ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์ ระยะที่ 1 (2557-2558)

ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล และ สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
งานวิจัย การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบายมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จำเป็นสำหรับครอบคครัวผู้สูงอายุที่ประสบสภาวะยากลำบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงเด็กตามลำพัง และครอบครัวผู้สูงอายุอาศัยตามลำพัง (2555-2556)

ที่มา : มหาวิทยาลัยมหิดล และ สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
งานสำรวจ เจตคติของประชาชนด้านความเสมอภาคหญิงชาย (2555)

ที่มา : สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
งานวิจัย การศึกษาแนวทางการป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ (2554)

ที่มา : สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
งานวิจัย การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (แม่วัยใส) 2554

ที่มา : สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
งานวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสถานภาพสตรี และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (2554)

ที่มา : สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
งานวิจัย การพัฒนากลไกในการบูรณาการมิติหญิงชาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2554)

ที่มา : สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0