มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
นโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่มา : ฝ่ายนิติการ สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่มา : ฝ่ายนิติการ สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

ที่มา : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สค. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

ที่มา : ฝ่ายนิติการ สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ที่มา : สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
 ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ที่มา : สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
 ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่มา : ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
 ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่มา : กองกลาง ฝ่ายนิติการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์การวิจัยภาคใต้ (2555-2559)

ที่มา : ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์การวิจัยภาคกลาง (2555-2559)

ที่มา : ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
 ดาวน์โหลดเอกสาร
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0