มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
เอกสารเผยแพร่
วารสารสตรีและครอบครัว

ที่มา : กลุ่งสื่อสารองค์กร
 ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ที่มา : กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กลุ่มมาตรการและกลไก
 ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปยอดครู ก ครู ข โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เกณฑ์ดีเด่น ประจำปี 2554-2557

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เกณฑ์ดี ประจำปี 2554-2557

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อครู ก ครู ข โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อตำแหน่งและส่วนราชการในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่มา : Positions and Organizations of the Department of Women’s Affairs and Family Development
 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อภาษาอังกฤษของตำแหน่งและหน่วยงานภายในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว บนเว็บไซต์ www.owf.go.th

ที่มา : กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ

ที่มา : กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล
 ดาวน์โหลดเอกสาร
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0