มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,755
ผู้เข้าชมวันนี้ : 63
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
งานติดตามและประเมินผล
โครงการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2547 - 2556

ที่มา : สค.
 ดาวน์โหลดเอกสาร
การติดตามและกำกับการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสตรีให้เป็นผู้นำในการสร้างสันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2556

ที่มา : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากลไกการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ

ที่มา : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว เรื่อง "ต่างมุมมองของคนทำงาน" พ.ศ. 2556

ที่มา : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว เรื่อง "บทบาทสตรีกับพื้นที่ทางการเมือง" พ.ศ. 2556

ที่มา : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว เรื่อง "ประเมินผลภารกิจเพื่อพิชิตความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว" พ.ศ. 2554

ที่มา : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว เรื่อง "ขับเคลื่อนเครือข่ายสตรีสู่เวทีการพัฒนาสังคม" พ.ศ. 2553

ที่มา : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวเกี่ยวกับโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เรื่อง "ครอบครัวเข็มแข็ง ด้วยแรง ศพค." พ.ศ. 2553

ที่มา : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เรื่อง รณรงค์อย่างไรให้ได้ทั้งใจและงาน : ปักธงยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2551

ที่มา : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0