มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,766
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  

ทำเนียบนามด้านครอบครัว
1. หน่วยงานภาครัฐ
      สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
      กระทรวงวัฒนธรรม
      กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
      กรมคุมประพฤติ
      กระทรวงยุติธรรม
      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
      สำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
      กระทรวงศึกษาธิการ
      กรมการพัฒนาชุมชน
      กรมการปกครอง
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
      กระทรวงมหาดไทย
      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
      กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
      กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
      กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
      กระทรวงสาธารณสุข
      สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
      สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สถานศึกษา
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
      ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      สาขาวิชาการคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
      คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
      คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
      คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิยาลัยมหิดล
      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
      สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
      สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0