มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,766
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
แผนที่ไซต์
 เกี่ยวกับ สค.
        - พระบรมราโชวาท
        - สารจากนายกรัฐมนตรี
        - สารจากผู้บริหาร สค.
        - ประวัติความเป็นมา
        - วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก
        - ภารกิจหน้าที่
        - ทำเนียบผู้บริหาร
        - โครงสร้าง & อัตรากำลัง
        - คำรับรองการปฏิบัติราชการ
        - ค่านิยมองค์กร
อภิธานศัพท์
ความร่วมมือและข้อตกลง
กฎหมาย
         - พระราชบัญญัติ
         - ประกาศ
         - กฎ
         - ระเบียบ
         - ข้อบังคับ/กฏบัตร
         - รายงาน,บันทึก
สาระน่ารู้
         - ครอบครัว
         - สตรี
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
บริการ
คำถามประจำ
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
         - ภายในกระทรวงฯ
         - ภายนอกกระทรวงฯ
         - ฐานข้อมูลของ สค.
แผนงาน/โครงการ
ติดต่อ สค.
สือ่ประชาสัมพันธ์
         - คู่มือต่างๆ
         - วารสาร
         - สื่อวีดีทัศน์
เรื่องเด่นประเด็นร้อน
ประกาศ
         - จัดซื้อจัดจ้าง
         - สมัครงาน
         - ทั่วไป
         - นิติการ
         - ประกาศราคากลาง สค.
         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สค.
         - Evening Brief
         - ประกาศราคากลาง
ถามตอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
        - ข่าว สค.
        - ข่าวจากสื่อ
ฐานความรู้ด้่านกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
บทความ งานวิจัย คู่มือ และเอกสารเผยแพร่
         - หนังสือ คู่มือ องค์ความรู้
         - งานติดตามและประเมินผล
         - เอกสารเผยแพร่
         - บทความ
         - รายงานประจำปี
         - นโยบายและแผน
         - แผ่นพับ
         - งานศึกษา วิจัย สำรวจ
         - สมัชชาสตรีและครอบครัว
         - งานต่างประเทศ
         - ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรม
         - คู่มือเบิกจ่ายเงินรูปแบบ Electronic
         - สถิติข้อมูล สารสนเทศ
         - คู่มือ แนวทางดำเนินงาน
ทำเนียบเครือข่าย
        - ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
        - ทำเนียบนามครอบครัว
        - ทำเนียบ CGFO/GFIN
ร้องเรียน
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0