มีนาคม 2561
อาพฤ
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 8,766
ผู้เข้าชมวันนี้ : 12
Google

WWW
OFFICE SITE

ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัด รักษา ทรัพยากร   ชาว สค. ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน   ทั้งหญิงและชายคือพลังสร้างสรรค์สังคม   ครอบครัวอบอุ่น คือต้นทุนของชีวิต   ค่านิยมองค์กร : มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม  
ที่ตั้ง สค. และแผนที่
 
   

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
Department of Women’s Affairs and Family Development (DWF)

 ส่วนกลาง
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
โทรศัพท์ : 0 2306 8746   โทรสาร : 0 2306 8781  e-mail : contact@owf.go.th

1. สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)            

2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)       

3. กลุ่มขึ้นตรงผู้บริหาร                         

 

ส่วนกลาง
เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 23
ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2642 7741, 0 2642 7746 
โทรสาร  : 0 2642 7741, 0 2642 7747

1. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (กสพ.)    

2. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว (กสค.)               

 

ส่วนกลาง
เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22
ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
โทรศัพท์ : 0 2642 7741, 0 2642 7746 
โทรสาร  : 0 2642 7741, 0 2642 7747

1. กองคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล ในครอบครัว (กคค.)    

2. กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (กคอ.)                  

 

ส่วนภูมิภาค

  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง    

1.    ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

2.    ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จังหวัดศรีสะเกษ

3.    ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

4.    ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
  36 พรรษา จังหวัดชลบุรี

5.    ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

6.    ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

7.    ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ
  72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

8.    ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา


 

 

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่


  

 

 

 
 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0