<หน้าหลัก>
หน้าหลัก

แนวทางการตรวจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

รายละเอียด...  

คู่มือการตรวจสอบการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB-Online ปี 2561

รายละเอียด...  

คู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

รายละเอียด...  

คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ebidding รายละเอียด...

รายละเอียด...  

แนวทางแนวทางการควบคุมหมึกพิมพ์ เอกสารประกอบ

รายละเอียด...  

แนวทาง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

รายละเอียด...  

แนวทาง การปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน

รายละเอียด...  

เปรียบเทียบระเบียบ กค. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รายละเอียด...  

สรุประเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รายละเอียด...  

แนวทางการสอบทานและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

รายละเอียด... 

เปรียบเทียบระเบียบ กค. ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายละเอียด... 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2553

รายละเอียด...

แนวทางการตรวจสอบ UNDO

รายละเอียด...

แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รายละเอียด...