<หน้าหลัก>
หน้าหลัก

แนวทางแนวทางการควบคุมหมึกพิมพ์ เอกสารประกอบ

รายละเอียด...  

แนวทาง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

รายละเอียด...  

แนวทาง การปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงาน

รายละเอียด...  

เปรียบเทียบระเบียบ กค. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รายละเอียด...  

สรุประเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

รายละเอียด...  

แนวทางการสอบทานและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

รายละเอียด... 

เปรียบเทียบระเบียบ กค. ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายละเอียด... 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2553

รายละเอียด...

แนวทางการตรวจสอบ UNDO

รายละเอียด...

แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รายละเอียด...