<หน้าหลัก>
หน้าหลัก

วิสัยทัศน์ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษา
เพื่อส่งเสริมองค์การให้มีระบบการตรวจสอบภายใน
ที่เข้มแข็ง โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน

ดูภาพใหญ่